กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชร์ณรินทร์ พินชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรไพลิน ช่างหล่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพร ชมชื่นดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงแก้ว โกติรัมย์
ครูผู้ช่วย