กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุฑาทิพย์ ทรัพย์สิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ