หมวดประถมศึกษา

นางสาวสุกัญญา พรหมคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้าหมวดประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3