กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทรงธรรม อานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนชาติ แสงทอง
ครู คศ.1