กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุภาวรรณ ลาเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวีรยุทธ์ มหาสนิท
ครู คศ.1