กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางระพีพรรณ ธนะวรเสฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชุติมา โชติกเสถึยร
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางฐานิกา บุญโทน
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร มงคลวิวัฒน์
พนักงานราชการ