กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสายฝน วังกาวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุตินันท์ ศรีสัมพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนภัทร บุญแสนแผน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจุฑาทิพย์ ทรัพย์สิน
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรริกา นามวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายณธเดช บุญแสนแผน
ครู (อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2