กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสา่วปุณยนุช พรหมโลก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายยุทธนา อุดมทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1