กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฐพิศิษฐ์ ธนะวรเสฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิลัยพร ไชยมาตร
ครู คศ.1

นางสาวสุขิตา ธัญญเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสราวุธ ไชยมูล
พนักงานราชการ