ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายต่อพงษ์ สมสิงห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2563