ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.73 KB 48371
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48441
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 48418
หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.73 KB 48186
ใบลา ต่างๆ
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.84 KB 48409
งานแผนโรงเรียน
>แบบฟอร์มสรุปโครงการปี-65 10
แผนปฎิบัติการประจำปี-2565 ฉบับสมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 3
>ขออนุมัติใช้เงินโครงการ ปีการศึกษา 2565 52
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.32 KB 48215