พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. บำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความพอเพียง

  4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ทักษะอาชีพ

  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน