วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปี 2568 โรงเรียนเกาะสีชัง มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความสามารถด้านทักษะอาชีพสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม